Omnihis B.V.  Telefoon: 0900-6664447 (0900-OMNIHIS)   |  mijn.Omnihis.nl | Teamviewer Apple of Windows

Effective Date: November 24, 2018

Algemene Voorwaarden

van De Besloten Vennootschap OmniHis B.V. gevestigd te Bunnik (Utrecht)

 1. Algemeen 
  1. Op alle door OmniHis B.V. (hierna: “OmniHis”) uitgebrachte offertes, opdrachten en/of alle met OmniHis gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Utrecht of anderszins digitaal, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
  3. Afspraken met personeel van OmniHis binden OmniHis niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd. 
  4. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing naar of van toepassing verklaring van de eigen voorwaarden van opdrachtgever.
  5. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd. 
  6. Onder opdrachtgever wordt verstaan eenieder die aan OmniHis een opdracht verstrekt, van haar softwareapplicaties gebruik wenst te maken of daarvan gebruik maakt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
  7. Daar waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk”, wordt een bericht per e-mail -vooropgesteld dat deze e-mail met een zgn. niet automatisch verzonden reply is bevestigd- hieraan gelijkgesteld.
  8. OmniHis behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn vanaf veertien dagen nadat zij door OmniHis zijn medegedeeld aan opdrachtgever. Voor reeds tot stand gekomen overeenkomsten blijven de voorwaarden gelden die van kracht waren op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
  9. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet bindend geacht zal worden, zal die bepaling zodanig gelezen worden dat de strijdigheid of nietigheid daarvan wordt opgeheven. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 1. Offertes
   2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend en geldig, gedurende een termijn van dertig dagen na datum van verzending aan de Opdrachtgever. OmniHis is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
   2.2 OmniHis behoudt zich het recht voor een gedaan aanbod te herroepen tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van opdrachtgever. Indien zij gebruik maakt van deze bevoegdheid, komt er geen overeenkomst tot stand.
   2.3 OmniHis is steeds gerechtigd om de specificaties als aangegeven in haar aanbiedingen en/of offertes te wijzigen.
   2.4 Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgevers nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 1. Prijzen
   3.1 Alle door OmniHis opgegeven prijzen zijn exclusief btw., verpakkings-, koeriers- en verzendkosten en/of andere op de software en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
   3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door OmniHis gewerkte uren en de daadwerkelijk door OmniHis gemaakte kosten worden doorberekend.
   3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
   3.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
   3.5 Indien een opdracht uitblijft, behoudt OmniHis het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.
   3.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal OmniHis gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor OmniHis kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.
   3.7 Eventuele installatiewerkzaamheden zijn slechts in de opgegeven prijzen begrepen, indien dit uitdrukkelijk in de offerte staat vermeld.
   3.8 Aanbiedingen en leveringen van maatwerk aanpassingen aan de software zijn gebaseerd op gegevens, zoals door opdrachtgever verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door OmniHis schriftelijk genoemde toepassingen en specificaties. Besprekingen aangaande werking en inhoud van dergelijke software worden schriftelijk vastgelegd en door opdrachtgever voor akkoord getekend. Bij gebreke van een dergelijke verslaglegging geschiedt ontwikkeling van deze niet-standaard-software voor risico van opdrachtgever. Wijziging op reeds goedgekeurde verslagen worden extra in rekening gebracht op basis van nacalculatie.
   3.9 Ontwikkeling van niet-standaard-software dient te worden gezien als een inspanningsverplichting en niet als een resultaatsverplichting. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie van de ontwikkelde software worden derhalve aan opdrachtgever doorberekend.
 1. Opdracht/ overeenkomst
   4.1 Een opdracht c.q. overeenkomst met OmniHis komt slechts tot stand, indien OmniHis de overeenkomst heeft bevestigd middels een opdrachtbevestiging (per e-mail of anderszins). Protest tegen de inhoud van deze bevestiging dient uiterlijk drie dagen na ontvangst per aangetekend schrijven of per mail te geschieden, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt akkoord te gaan met de inhoud van de bevestiging.
   4.2 Voor wat betreft de inhoud van de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend bepalend hetgeen met betrekking tot de overeenkomst in de opdrachtbevestiging en in de onderhavige voorwaarden is vermeld.
   4.3 De door opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan OmniHis ter kennis zijn gebracht. Wordt ze mondeling, per e-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door OmniHis zijn bevestigd. Alle kosten gemoeide met de door opdrachtgever gewenste wijziging zijn voor rekening van opdrachtgever
   4.4 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan OmniHis alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien OmniHis zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schade.
   4.5 OmniHis behoudt zicht het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden en de hiermee gemoeide kosten
   4.6 Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
   4.7 Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt minimaal met een jaar stilzwijgend verlengd of eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen (startende vanaf de 1e van het jaar) indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de contractperiode c.q. einde van het jaar schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst op te zeggen.
   4.8 De vergoeding verschuldigd door opdrachtgever bij beëindiging van de overeenkomst – ongeacht de reden en/of welke partij opzegt -, anders dan bij faillissement of ten behoeve van reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen betreft € 2.750,-.
 1. Leveringen/ uitvoering van de opdracht
   5.1 Elke gedeeltelijk levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een (samengestelde) opdracht, kan worden gefactureerd, in welke geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het artikel “betaling”.
   5.2 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de overeenkomst is niet voor rekening van OmniHis, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 6.
   5.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd,. Indien een opdracht moeten worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht aan opdrachtgever. De opdrachtgever geeft OmniHis enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De uitvoeringstermijn is niet fataal.
   5.4 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken materiaal, als mede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op het overeengekomen tijdstip bij OmniHis wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien ten gevolge van niet-tijdige levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra overwerk, spoedbestelling e.d. zal OmniHis daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is OmniHis gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.
   5.5 De levering van standaard-software geeft slechts recht op het niet-exclusieve gebruik van de betrokken programma’s, voor het overeengekomen aantal gebruikers op de overeengekomen locaties.
   5.6 Opdrachtgever zal steeds tijdige al die informatie verstrekken die nuttig en noodzakelijk kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en staat ervoor in dat de verstrekte informatie juist en volledig is.
   5.7 Op de levering van software zijn de bepalingen als vermeld in de Gebruiksovereenkomst OmniHis Programmatuur van toepassing. Deze gebruiksovereenkomst maakt een onverbrekelijk deel uit van deze Algemene Voorwaarden, als ware zij daarin letterlijk opgenomen.
   5.8 Alle levertijden worden door OmniHis steeds bij benadering opgegeven en zijn nimmer fataal en bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van OmniHis eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
   5.9 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht schriftelijk op te zeggen, mits hij OmniHis eerst in gebreke heeft gesteld. OmniHis is geenszin gehouden enige (schade) vergoeding te voldoen aan opdrachtgever.
   5.10 De opdrachtgever is – zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens OmniHis – niet gerechtigd zijn rechten uit de Gebruiksovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de overeenkomst slechts het recht om persoonlijk van de software gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
   5.11 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met OmniHis voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft OmniHis het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Wat door opdrachtgever aan OmniHis verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.
   5.12 OmniHis is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van OmniHis een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
   5.13 OmniHis is gerechtigd, de gegevens of software van de opdrachtgever (al dan niet door OmniHis vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat OmniHis voldoening heeft gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft OmniHis ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
   5.14 Indien tijdens de uitvoering van een door OmniHis aangenomen opdracht blijkt, dan ten gevolge van een OmniHis onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft OmniHis het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door OmniHis reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
 1. Overschrijding leveringstermijn
   6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door OmniHis een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake van in opdracht van opdrachtgever opgeslagen materialen, worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.
   6.2 De met OmniHis overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden; oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan OmniHis door derden en andere onvoorzienbare omstandigheden, ook in het land van herkomst van de materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan OmniHis van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden. Indien naar het oordeel van OmniHis de overmacht van tijdelijke aard is, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet.
   6.3 Indien naar het oordeel van OmniHis de overmacht van blijvende aard is, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen of geheel of ten dele te ontbinden of per direct op te zeggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden is.
   6.4 Indien OmniHis bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
 1. Klachten en garantie
   7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. OmniHis is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil; van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van OmniHis als bindend.
   7.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering –doch uiterlijk negentig dagen na ontvangst van de software- aan OmniHis worden gemeld, terwijl het gebruik van de betreffende software zoveel mogelijk dient te worden beperkt.
   7.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
   7.4 Opdrachtgever zal alle door OmniHis voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door OmniHis in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en of kwantiteit van de geleverde prestatie.
   7.5 Indien OmniHis een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken software kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen.
   7.6 OmniHis aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
   7.7 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit artikel heeft OmniHis niet; met name zal OmniHis in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.
   7.8 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
   7.9 Voor door derden door bemiddeling van OmniHis geleverde zaken is OmniHis nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.
   7.10 Indien OmniHis ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen van software vervangt, wordt de oude versie van de software haar eigendom en dienen door opdrachtgever aan OmniHis te worden geretourneerd.
   7.11 De garantie vervalt indien opdrachtgever of derden zonder voorkennis en toestemming van OmniHis wijzigingen in software hebben aangebracht ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de absolute noodzaak tot het uitvoeren van de wijzigingen zich heeft voorgedaan en kan worden aangetoond.
   7.12 Indien software wordt gebruikt in combinatie me verkeerde of defecte hardware, of in combinatie met daartoe niet-geëigende software, kan door opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.
   7.13 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.
 1. Aansprakelijkheid
   8.1 OmniHis is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid harerzijds of van haar leidinggevenden, niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die de opdrachtgever, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mocht lijden ten gevolge van non-conformiteit van de door OmniHis geleverde zaken of verrichte diensten dan wel het ondeugdelijk zijn van de door OmniHis geleverde zaken of verrichte diensten en voor schade ten gevolge van enig advies van OmniHis ten aanzien van die zaken of door OmniHis verrichte diensten, alsmede voor schade ten gevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering van betreffende zaken of diensten.
   8.2 In het geval rechtens zou worden vastgesteld dat OmniHis ondanks het bepaalde in het vorige lid voor de aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval is beperkt tot de hoogte van het door haar verzekering daadwerkelijk uitgekeerde bedrag danwel, indien geen verzekeringsdekking mocht bestaan, om welke reden dan ook, tot de factuurwaarde van de door haar geleverde zaken of diensten waarmee haar aansprakelijkheid samenhangt met een maximum van € 500.000,00 (vijfhonderdduizend euro).
   8.3 Het bepaalde in de leden 1 t/m 2 heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid OmniHis, inclusief productaansprakelijkheid.
   8.4 Opdrachtgever vrijwaart OmniHis tegen alle aanspraken van zijn hulppersonen, waaronder diens personeel of vertegenwoordigers, en/of derden, betreffende schade waarvoor OmniHis jegens de opdrachtgever aansprakelijkheid heeft uitgesloten en/of beperkt.
   8.5 In geen geval aanvaardt OmniHis aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt
   8.6 OmniHis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
   8.7 Voor de door OmniHis via haar Internet of Intranetsites beschikbare gestelde informatie, freeware en shareware is OmniHis B.V. niet aansprakelijk. OmniHis B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.
   8.8 Opdrachtgever is gehouden OmniHis schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen OmniHis B.V. instellen ter zake van schade ontstaan door of met geleverde software.
   8.9 De standaard software wordt geleverd “zoals ze is”, OmniHis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het onjuist gebruik of functioneren van de programmatuur.
   8.10 Opdrachtgever is gehouden voor niet-standaard aanpassingen aan de software een acceptatietest te ontwikkelen. OmniHis B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken en/of onvolkomenheden aan de ontwikkelde software, voor zover deze niet door de acceptatietest aan het licht zijn gekomen.
   8.11 De aanwezigheid van fouten (bugs) in standaardsoftware die de functionaliteit van de software niet belemmeren geven opdrachtgever nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren.
 1. Intellectuele Eigendomsrecht
   9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten en knowhow) met betrekking tot de software en alle documentatie ten aanzien daarvan (waaronder begrepen de broncode, graphic user interface, ontwerpen, systeem- en programmabeschrijvingen, tekeningen, schetsen en calculaties), komen exclusief toe aan OmniHis of diens licentiegever(s). Dit ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van opdrachtgever of ingeschakelde derden. Geen van de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een gedeeltelijke of volledige overdracht van die rechten aan opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan enig intellectueel eigendomsrecht van OmniHis te registreren.
   9.2 Na volledige betaling overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel x verleent OmniHis opdrachtgever voor de duur van de betreffende overeenkomst, en voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van die overeenkomst, een niet-exclusieve licentie op de intellectuele eigendomsrechten genoemd in het voorgaande artikellid.
   9.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot het verlenen van sublicenties. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde software, broncode, graphic user interface, ontwerpen, systeem- en programmabeschrijvingen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen zodat derden hierover kunnen beschikken.
 1. Betaling
   10.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient plaats te vinden door storting of bijschrijving op een door OmniHis opgegeven bank- of girorekening, in Euro’s en inclusief B.T.W.. De op de bank/giro-afschriften van OmniHis aangegeven valutadag is bepalend voor de vaststelling van de dag van betaling.
   10.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening.
   10.3 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van OmniHis daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. OmniHis is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
   10.4 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
   10.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke OmniHis moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 150,00.
   10.6 Indien opdrachtgever de opdracht in onder aanneming door OmniHis doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van OmniHis zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan OmniHis cederen. Opdrachtgever verleent OmniHis reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
   10.7 OmniHis kan verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door OmniHis te bepalen gedeelte van de overeenkomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien OmniHis aanleiding ziet zulks te verlangen.
 1. Verrekening
   11.1 OmniHis is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de opdrachtgever op OmniHis te verrekenen met vorderingen van OmniHis en de op enigerlei wijze aan OmniHis gelieerde ondernemingen op de opdrachtgever.
   11.2 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder de opdrachtgever in de zin van dit artikel mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.
 1. Ontbinding van de overeenkomst
   12.1 OmniHis is gerechtigd door het enkel plaatsvinden van onderstaande omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen, en/of enig bedrag door de opdrachtgever aan OmniHis verschuldigd, in zijn geheel op te eisen, een en ander onverminderd het recht van OmniHis op schadevergoeding, indien:
   • de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting jegens OmniHis niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
   • de opdrachtgever failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling aanvraagt, of wanneer hij in surséance van betaling verkeert;
   • de opdrachtgever toepassing van de schuldsaneringsregeling aanvraagt;
   • op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de opdrachtgever beslag wordt of is gelegd;
   • de opdrachtgever volgens OmniHis onvoldoende kredietwaardig blijkt te zijn om aan zijn verplichtingen jegens OmniHis te voldoen;
   • het bedrijf van de opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt;
   • de opdrachtgever overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan van zijn bedrijfsvoering, overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, waaronder inbegrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en de (gedeeltelijke) overdracht van zeggenschap in het bedrijf en de opdrachtgever nog niet aan al zijn verplichtingen jegens OmniHis heeft voldaan.
 1. Opzegging
   13.1 Ingeval een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd tot stand zou is gekomen, is OmniHis steeds gerechtigd deze, om welke reden dan ook, met inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen. In geen geval is OmniHis tot enige schadevergoeding gehouden.
 1. Geschillen
   14.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
   14.2 Op alle overeenkomsten en transacties van OmniHis is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
   14.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.
 1. Slotbepalingen
   15.1 Op alle transacties van OmniHis betreffende de levering van software is tevens van toepassing de Gebruiksovereenkomst Programmatuur van OmniHis, de welke met deze Algemene Voorwaarden een onverbrekelijk deel vormt, als ware zij letterlijk daarin opgenomen en de welke tegelijk met deze Algemene Voorwaarden is gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.
   15.2 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij OmniHis.
Omnihis, het his van de toekomst

Door LHV uitgeroepen als meest gebruiksvriendelijke HIS (HuisartsInformatieSysteem - Cijfer 9,2 onderzoek 2016)

Contactgegevens

Kosterijland 70
3981 AJ Bunnik
0900-6664447 (0900-OMNIHIS)
sales@omnihis.nl

Copyright © 2019-2020   Sitemap