Omnihis B.V.  Telefoon: 0900-6664447 (0900-OMNIHIS)   |  mijn.Omnihis.nl | Teamviewer Apple of Windows

Vragen rondom project OPEN

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden rondom project OPEN. Mocht u het antwoord op uw vraag hier niet vinden, neemt u dan contact op met onze Servicedesk op telefoonnummer 0900 – 666 444 7 of via mail: servicedesk@omnihis.nl

Doet Omnihis mee aan het programma OPEN?

Jazeker, Omnihis doet mee aan het OPEN-programma; op dit moment bieden wij onze huisartsen al de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met patiënten in een online omgeving. Denk hierbij aan de diverse portaaldiensten die wij bieden zoals eAfspraak, eConsult en eRecept. Voor 1 juli 2020 wordt online dossier inzage aan toegevoegd. Met deze toevoeging of via PGO kunnen onze huisartsen voldoen aan de wettelijke verplichting en kunnen de patiënten toegang krijgen tot hun eigen medische gegevens. 

Is Omnihis Scipio klaar voor online inzage?

Ja, aan onze kant zijn staat de koppeling voor alle aangesloten huisartspraktijken dossierinzage al aan. Echter zal niet voor elke praktijk de gegevens via Uw Zorg Online (Pharmeon-patiëntportaal) meteen per 1 juli beschikbaar zijn.  In samenspraak met de zorggroepen wordt de online dossierinzage via het patiëntenportaal in fases geactiveerd, dus niet voor alle praktijken tegelijk. Wilt u weten wanneer uw praktijk wordt geactiveerd? Vraag uw zorggroep of Pharmeon hierover. 

Is inzage van het dossier via portaal verplicht?

Nee dat is niet verplicht. Als een patiënt na 1 juli om inzage vraag, voldoet een huisarts aan zijn plicht wanneer hij zijn patiënt elektronisch inzage geeft via een elektronisch afschrift in de vorm van een PDF-bestand, zoals die gemaakt wordt bij een overdrachtsbericht(bij verhuizing) of bij de Professionele Samenvatting of inzage op het beeldscherm in de praktijk. Deze vorm van inzage zijn tot 1 januari 2021 afdoende. De huisarts voldoet dan aan zijn wettelijke plicht. Na 1 januari 2021 dient inzage via een PGO te gaan. Alle aan MedMij aangesloten HIS-leveranciers dienen dit te realiseren. Wij van Omnihis verwachten dat wij PGO koppeling volgens planning en binnen de tijd zullen opleveren. De praktijken die geen gebruik te maken van  portaal hoeven zich hierover dus geen zorgen te maken.    

Zijn er kosten verbonden aan OPEN dossier inzage?

Voor de huisarts zijn er geen extra kosten verbonden voor de online inzage van de dossier. De aangesloten huisartsen die gebruikmaken van een portaal, betalen wel de kosten voor het gebruik van het portaal aan de leverancier.  Kiest een praktijkhouder voor een PGO, ook dan zijn er vanuit Omnihis geen extra kosten aan verbonden voor het ontsluiten van de patiëntgegevens. 

Ontwikkelt Omnihis zelf een PGO of portaal?

Nee, onze corebusiness is het HIS en daar houden we graag onze focus op. We ontsluiten wel volgens de MedMij-standaarden de informatie (kosteloos) naar de zowel het portaal als het PGO.

Welke informatie is zichtbaar voor de patiënt?

De Patiëntenfederatie Nederland en het Nederlands Huisartsen Genootschap hebben gekozen voor online inzage in de belangrijkste informatie voor de actuele zorg.  

De volgende informatie uit het medisch dossier wordt online getoond: 

 • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde);
 • Afgesloten episodes (alleen met attentiewaarde); 
 • Actuele medicatie; 
 • Medicatie-overgevoeligheid; 
 • Resultaten diagnostische bepalingen (van de laatste veertien maanden); 
 • E- en P-regels van het consult, vastgelegd na invoering van online inzage (dus vanaf 1 juli 2020);
 • Behandeling; 
 • Profylaxe en voorzorg; 
 • Correspondentie (vanaf 1 juli 2020).
Zijn de E- en P-regels van voor 1 juli 2020 zichtbaar voor de patiënt?

Nee, die kan de patiënt niet inzien. U hoeft dus niets met terugwerkende kracht aan te passen.

Hoe ziet dossierinzage eruit voor de patiënt?

Met digitale dossierinzage heeft de patiënt altijd zijn eigen medische gegevens bij de hand. Wat krijgt de patiënt te zien?

Bekijk deze presentatie voor een impressie.

Kan ik informatie weglaten voor een (kwetsbare) patiënt?

Als een patiënt zich in een crisissituatie bevindt, kunt u de neiging hebben om informatie uit het dossier weg te laten. Bijvoorbeeld omdat u bang bent dat de informatie nadelige gevolgen kan hebben voor uw patiënt. Het weglaten van informatie is echter niet wenselijk, omdat het de kwaliteit van het dossier negatief beïnvloedt.

Als u verwacht dat uw patiënt nadelige gevolgen ondervindt van online inzage, kunt u in overleg met de patiënt kiezen om deze (tijdelijk) stop te zetten en te vervangen door inzage op de praktijk.

U kunt binnen Omnihis Scipio dus kiezen om het gehele dossier tijdelijk niet online beschikbaar te stellen, maar het is ook mogelijk om een specifieke journaalregel te beveiligen voor het online dossier. 

Als huisarts kunt u ervoor kiezen om voor deze uitzonderingsgevallen, uw patiënt geen online inzage te bieden, maar elektronische inzage op de praktijk. Daarmee voldoet u aan uw wettelijke plicht tot het verlenen van elektronische inzage. Het is belangrijk dat u dit met uw patiënt bespreekt en goed uitlegt en motiveert waarom u voorstelt om tijdelijk alleen elektronische inzage te bieden. Spreek daarbij ook een termijn met uw patiënt af

Hoe is online inzage voor minderjarigen geregeld?

De OPEN ICT-basiseisen vereisen veilige online inzage voor iedereen in Nederland. Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dat nog niet goed mogelijk.  OPEN adviseert  huisartsen daarom om voorlopig geen online inzage in de dossiers van kinderen onder de 16 jaar aan te bieden. Huisartsen die er (in uitzonderlijke gevallen) toch voor kiezen, zijn er zélf verantwoordelijk voor dat dit rechtmatig gebeurt en blijft gebeuren.  Meer informatie hierover vindt u op de website van de Patiëntenfederatie en in de Richtlijn omgaan met medische gegevens van de KNMG.

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers van kinderen onder de 16 jaar hebben met ingang van 1 juli 2020 wel recht op elektronische inzage en afschrift van het dossier wanneer zij daarvoor een verzoek indienen. Dit vloeit voort uit de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en is een toevoeging op het algemene inzagerecht dat sinds 1995 is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Aan het verzoek moet binnen een redelijke termijn voldaan worden. In de praktijk betekent dit: binnen een maand. De volgende situaties zijn van toepassing: 

 1. Voor kinderen jonger dan 12 jaar voeren de ouders of voogden die met het gezag zijn belast namens deze minderjarige alle patiëntenrechten uit, inclusief het inzagerecht;
 2. Een minderjarige van 12 tot 16 jaar oefent in principe zelf de patiëntenrechten uit. De met gezag belaste ouder(s) of voogd(en) hebben wél recht op informatie, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling. Voor het verstrekken van een volledige elektronische afschrift of inzage in het dossier is toestemming van het kind noodzakelijk;
 3. Een minderjarige van 16 of 17 jaar oefent alle patiëntenrechten zelfstandig uit. De met gezag belaste ouder(s) of voogd(en) hebben zonder toestemming van de minderjarige geen recht op medische informatie. 

In de praktijk dient een zorgverlenerdie een verzoek om (elektronische) inzage of afschrift van het medisch dossier van een minderjarige ontvangt, te controleren of de ouder of voogd die het verzoek indient met het gezag van het kind is belast. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar is bovendien de toestemming van het kind nodig.  

Project OPEN

Het doel van het project OPEN en de daarbij horende VIPP regeling is om informatie-uitwisseling tussen patiënten en huisartsen te stimuleren. Deze financiële regeling (tegemoetkoming in de kosten) loopt voor de huisartsen van 1 juni 2019 t/m 31 december 2022.

Zoals u wellicht weet is MedMij een voorwaarde in de OPEN-regeling. Wil je dus een vergoeding voor de informatie-uitwisseling dien je als deelnemende huisartsenpraktijk aan te sluiten bij MedMij. Deelname aan de regeling is overigens niet verplicht, hier kunt u zelf voor kiezen. Wij adviseren u uiteraard om wel aan deze regeling deel te nemen, omdat het digitaal beschikbaar stellen van het medisch dossier aan patiënten vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht is voor alle zorgverleners. 

Alle HIS (Huisartsinformatiesysteem)-leveranciers die deelnemen aan MedMij dienen te voldoen aan de ICT-basiseisen die OPEN stelt. In deze basiseisen staan eisen over functionaliteiten voor patiënten en zorgverleners.

De MedMij-standaarden die vanuit de OPEN-regeling verplicht zijn, zijn:
– de Informatiestandaard MedMij Huisartsgegevens,
– de Informatiestandaard MedMij Labuitwisseling,
– de Informatiestandaard MedMij AllergieIntolerantie,
– de Informatiestandaard MedMij Zelfmetingen,
– de Informatiestandaard MedMij PDF/A,
– de Informatiestandaard MedMij eAfspraak.

Initiatiefnemers van OPEN zijn het ministerie van VWS en de huisartsenkoepels NHG, LHV en Ineen.

Verschil Portaal vs PGO

Een patiëntenportaal is een beveiligde online omgeving waarin een patiënt inzage heeft in de eigen medische gegevens die in het informatiesysteem van één zorgverlener staan. Een portaal geeft de patiënt dus inzage in de gegevens van één systeem, zoals het HIS. Daarnaast is het portaal de plek waar een zorgverlener andere digitale zorgdiensten aanbiedt. De desbetreffende zorgverlener kiest het portaal en is hiervoor verantwoordelijk.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen: van het ziekenhuis, de huisarts, apotheek en andere zorgverleners. Patiënten kunnen zelf gegevens toevoegen aan het PGO en bepalen aan wie ze welke gegevens verstrekken.

PGO

 • Inzage bij meerderezorgaanbieders (zoals bv. ziekenhuis, huisarts, verloskundige, apotheek, etc. )
 • Informatie is bij de patiënt
 • Patiënt kan zelf eigen PGO kiezen
 • Geeft welde mogelijkheid om informatie te delen met derden

Portaal

 • Inzage bij éénzorgaanbieder
 • Informatie is bij de zorgaanbieder
 • heeft geenkeuzevrijheid
 • Geeft geenmogelijkheid om informatie te delen met derden

OPEN

OPEN (Online Patiënteninzage in de EerstelijNszorg) is het programma dat de veilige uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners en patiënten in de eerstelijnszorg wil stimuleren en versnellen. Het OPEN-programma is vergelijkbaar met de VIPP-subsidies die ziekenhuizen, klinieken en GGZ-instellingen eerder al konden claimen. 

MedMij

MedMij bouwt zelf geen PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving) maar ontwikkelt de spelregels waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de systemen van zorgverleners moeten voldoen. Ook voor het onderling uitwisselen van gegevens (uitwisseling volgens set informatiestandaarden) stelt MedMij de regels op.

Heeft u een vraag?

Stel ze gerust, onze Servicedesk is voor u beschikbaar van 8:00 uur tot 17:30uur.
U kunt ze bereiken via 0900-6664447 (0900-OMNIHIS) Of via het formulier.

Accountmanager Michelle
Heeft u vragen?
Neem contact op met:

Michelle Karsenbarg
Accountmanager
michelle@omnihis.nl

Omnihis, het his van de toekomst

Door LHV uitgeroepen als meest gebruiksvriendelijke HIS (HuisartsInformatieSysteem - Cijfer 9,2 onderzoek 2016)

Contactgegevens

Kosterijland 70
3981 AJ Bunnik
0900-6664447 (0900-OMNIHIS)
sales@omnihis.nl

Copyright © 2019-2020   Sitemap