OmniHis B.V.  Telefoon: 0900-6664447 (0900-OMNIHIS)   |  mijn.OmniHis.nl | Teamviewer Apple of Windows

Terugblik OmniHis gebruikersdag 2019

De derde dinsdag in november was het zo ver: de 2e OmniHisScipio gebruikersdag. Na een zeer drukke avondspits, stromen de meeste mensen op het nippertje of net daarna binnen. Een volle zaal is in afwachting van de presentatie over de juridische impact van inzage in het digitale patiëntendossier. Ook wel bekend als OPEN.

Hoe houdt u de regie?

Peter Smithjes, algemeen directeur van OmniHis BV opent de avond en kondigt Annemarie Smilde aan, jurist gezondheidszorg bij VvAA. De vraag die centraal staat is ‘Hoe houdt u de regie?’ Zij schetst het juridisch kader rondom OPEN.

Van belang is de uitwerking van de online inzage in Richtlijn Online inzage in het H-EPD van de NHG, die tot stand gekomen is in nauw overleg met de Patiëntenfederatie Nederland. Deze richtlijn bepaalt welke informatie in het dossier online inzichtelijk moet zijn. U kunt de actuele ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ raadplegen op de website van de NHG. Het gaat hierbij om de belangrijkste informatie voor de actuele zorg. De S- en de 0-regel van het journaal vallen hier niet onder. Interessant punt is dat alle correspondentie inzichtelijk moet zijn, dus ook de verwijsbrieven. Terwijl in de verwijsbrieven vaak de verslaglegging van de laatste consulten, inclusief de S- en O regels, zijn opgenomen. Een punt van aandacht bij de implementatie. Deelnemers kunnen dit aankaarten bij de NHG en LHV. Annemarie zal dit punt ook bespreken.

Naast de richtlijn zijn de rechten van patiënten met betrekking tot hun dossier in de Europese privacywet, de AVG en de rechten WGBO belangrijk. Het betreft hier onder meer het recht op aanvulling en correctie van gegevens, het recht om een aanvullende verklaring te laten opnemen in het dossier en het recht op vernietiging. Te verwachten is dat de online inzage zal leiden tor een toename van het gebruik van de patiëntenrechten uit de AVG en de WGBO.

Recht op vernietiging van gegevens uit het patiëntendossier

Bij een verzoek tot vernietiging (lees verwijdering) van gegevens uit het dossier, gaat de regeling WGBO voor het recht op vergetelheid/wissen vastgelegd in AVG. U moet aan dit verzoek voldoen, tenzij er sprake is van een in de wet genoemd uitzondering of wanneer vernietiging in strijd is met zogenoemd goed hulpverlenerschap. Een wettelijke uitzondering doet zich voor als het belang van een ander zwaarder moet wegen, bijvoorbeeld uw belang bij een dreigende klacht. Ook medische gegevens die op basis van erfelijkheid van belang zijn voor familie vallen onder deze uitzondering. De andere in de WGBO genoemde uitzondering op het vernietigingsrecht is dat een andere wet verplicht tot het langer bewaren van een dossier. Dit is in de huisartsenpraktijk zelden aan de orde. De uitzondering van goed hulpverlenerschap staat niet expliciet in de WGBO, maar is wel vastgelegd in de Richtlijn van de KNMG inzake het omgaan met medische gegevens. Het goed hulpverlenerschap kan onder meer verwijdering van informatie in de weg staan, als deze betrekking heeft op een vermoeden van kindermishandeling. Of wanneer u van oordeel bent dat u bij vernietiging van gegevens niet meer aan uw zorgplicht kan voldoen. Voor een beroep op goed hulpverlenerschap is vereist dat u de belangen zorgvuldig afweegt en uw beslissing motiveert. De reactietijd voor een verzoek is aangepast van 3 naar 1 maand sinds de inwerkingtreding van de AVG met een mogelijke verlenging van in het totaal 2 maanden, mits meegedeeld binnen 1 maand.

Blijf in gesprek en voorkom juridisering

Annemarie laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien dat het van belang is met de patiënt in gesprek te gaan over een verzoek tot vernietiging. Vraag door naar de reden voor het verzoek en ga na of er een alternatief is voor de vernietiging, dat aansluit bij de behoefte van de patiënt. Bijvoorbeeld het opnemen van de zienswijze van de patiënt in het dossier. Bespreek met de patiënt het belang van het dossier voor goede zorgverlening en de risico’s als u zelf en andere zorgverleners geen goed of volledig beeld hebben.

Als patiënt blijft bij zijn verzoek en de uitzonderingen niet van toepassing zijn dan bent u verplicht het verzoek in te willigen. Geef altijd duidelijk aan dat er gegevens verwijderd zijn uit het dossier, zodat voor anderen zichtbaar is dat het dossier niet volledige is. Belangrijk is ook het schriftelijke verzoek tot vernietiging, buiten het dossier, te bewaren net als de aantekeningen betreffende de afwikkeling van dit verzoek, met daarin uw de afweging. Op basis hiervan kunt u aantonen dat uw dossier incompleet is ten gevolge van een vernietiging op verzoek en zo nodig hierover verantwoording afleggen. Voor het bewaring van deze gegevens gelden de eisen van de AVG. Zo mogen deze gegevens niet toegankelijk zijn voor anderen.

Wettelijke vertegenwoordiging

Het recht op online inzage bij minderjarige patiënten onder de 12 en meerderjarige patiënten, die wilsonbekwaam zijn, komt toe aan hun wettelijke vertegenwoordigers. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar hebben ouders met gezag alleen inzage, als de kinderen hiervoor toestemming hebben gegeven.

Annemarie schetst het belang van de mogelijkheid om bepaalde informatie uit een dossier af te schermen voor wettelijke vertegenwoordigers als verstrekking hiervan in strijd is met goed hulpverlenerschap. Dit is in lijn met de regeling van de WGBO, die bepaalt dat u geen inzage of een kopie van een dossier geeft aan een wettelijke vertegenwoordiger, als het goed hulpverlenerschap hieraan in de weg staat of wel in strijd is met het belang van het kind. Bijvoorbeeld in geval van een vermoeden van kindermishandeling

Vechtscheiding

Annemarie laat aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een vechtscheiding zien dat het delen van informatie over een de minderjarige ( van 0 tot 16 jaar) met gezagdragende ouders door online inzage in strijd kan zijn met het belang van het kind. En dat u in die gevallen vanwege goed hulpverlenerschap de inzage beperkt. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar is ook de intrekking van de toestemming voor online inzage door de ouders een optie. Maar in geval van vechtscheiding zal het nemen van deze stap voor een kind vaak te belastend zijn. Advies is om als u informatie afschermt, dat u dit voor beide ouders ( met gezag) doet. Naast de online inzage kunnen ouders ook aan u verzoeken een kopie van het volledige dossier te geven. Dan is het raadzaam om niet alleen de aanvragende ouder, maar de andere (mits deze het ouderlijke gezag heeft), een kopie te verstrekken.

Suïcide of andere situaties met conflicterende plichten

Als u verwacht dat online inzage door een patiënt ernstig nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de patiënt, bijvoorbeeld bij gevaar voor suïcide, kunt u overwegen om inzage van de patiënt tijdelijk te stoppen. En daarbij aan de patiënt uit te leggen dat u inzage zonder begeleiding op dat moment niet verantwoord vindt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de ruimte die de wet biedt door aan te geven dat u met redelijke tussenpozen aan het verzoek tot online inzage moet voldoen. De wet kent geen regeling om voor langere tijd de online inzage te onthouden aan een wilsbekwame patiënt vanwege ernstig nadelige gevolgen.

Inzage van derden

Het kan voorkomen dat een derde persoon u informatie verschaft over een wilsbekwame patiënt, die u van belang acht voor de behandeling. Let er dan op dat er een beperking op WGBO van toepassing is: de patiënt heeft geen recht op inzage in gegevens van derden, tenzij deze persoon daar toestemming voor geeft.

Afschermen van informatie in specifieke situaties

In meerdere besproken situaties is een mogelijkheid tot afschermen belangrijk. Het gaat dan om afschermen voor de patiënt, niet voor andere zorgverleners. Dus niet om de verwerking van gegevens in zogenoemde persoonlijke werkaantekeningen, die alleen door uzelf in te zien zijn. Een functie die in het HIS beschikbaar zou moeten zijn. OmniHis onderkent dit belang en betrekt het in de ontwikkelingen.

Het gebruik van de ‘afschermmogelijkheid’ moet u echter altijd goed afwegen en kunnen onderbouwen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een van de besproken situaties. Schroom niet om advies te vragen bij een objectieve collega, of uw rechtsbijstandaanbieder. In geval van een discussie met een patiënt, waar u niet uitkomt, kunt u de patiënt voorstellen een gesprek te voeren onder leiding van een Wkkgz klachtenfunctionaris. In dat geval moet de patiënt de klachtenfunctionaris benaderen.

Tot slot geeft Annemarie nog praktische tips, zoals het maken van werkafspraken met de patiënt of uitleg op de site te plaatsen en het hebben van een helder intern proces. De presentatie van Annemarie Smilde kunt u hier uitgebreid teruglezen.

Pharmeon, Uw zorg online

Na een korte pauze om van het buffet te genieten gaan we verder met de presentatie van Pharmeon, aanbieder van Uw Zorg online en partner van OmniHisScipio. David Samoocha en Gideon Kreytz van Pharmeon nemen ons mee in trends en ontwikkelingen.

Pacmed en Babylon

David vertelt ons dat Pacmed big data combineert met medische expertise om beslissingsondersteunende tools te maken. Een huisarts kan dit o.a. gebruiken om een keus te maken tussen diverse antibioticamogelijkheden bij urineweginfecties.

Babylon is een chatbot-service, die in Londen is getest als vervanging voor telefonische dienstverlening. Het heeft in Londen een verschuiving in patiënten teweeg gebracht doordat met name jonge werkenden per direct naar een huisarts vertrokken die gebruikmaakte van Babylon. U kunt meer lezen over Babylon in dit nieuwsbericht.

De meningen in zaal zijn verdeeld over een dergelijke ontwikkeling. Gideon benadrukt dat ongeacht onze en zijn mening dit wel ontwikkelingen zijn die plaatsvinden op korte en langere termijn, ook in Nederland.

E-health monitor 2019

De jaarlijkse e-health monitor laat zien dat de toename van e-health oplossingen gestaag toeneemt, maar dat er nog een uitdaging ligt in het stimuleren van gebruik. De vraag naar e-health vindt de aanwezige oplossingen nog niet.

Uw Zorg online

Inmiddels is Uw Zorg online in gebruik bij 1400 praktijken en zijn er 1 miljoen zorggebruikers. Het gebruik hangt sterk samen met de stimulans in de praktijk en is in de afgelopen 3 jaar verviervoudigd. Bij praktijken waar het gebruik stijgt, neemt de telefoondruk af. Van de aanwezigen in de zaal, werkt ongeveer een kwart met Uw Zorg online.

PGO functie, uw partner bij OPEN

Het MedMij label is per 31 oktober gehaald en Uw Zorg Online zal uitgebreid worden met een PGO-functie, Persoonlijke Gezondheid Omgeving. In de zaal ontstaat de vraag hoe de patiënt om moet gaan met al deze keuzes aan PGO’s. Ook Pharmeon erkent een veelheid aan aanbieders het niet overzichtelijk maakt voor de patiënt. Het doel achter OPEN is de patiënt de regie te geven over eigen zorg en dus met een eigen gekozen PGO. Wil je echter de volledige regie bij de patiënt leggen of dat de patiënt de regie daar kan neer kan leggen waar hij wil en het vertrouwen in heeft?

Door de intensieve samenwerking van OmniHis en Pharmeon kan je de patiënt alle services inclusief PGO bieden. En help je de patiënt om te gaan met alle data.

Wil de patiënt dit allemaal wel?

De bekendheid van de mogelijkheden is zeker in het begin nog laag en wellicht loopt Nederland voor met het naleving van de nieuwe wetgeving ten opzichte van andere landen. Peter Smithjes van OmniHis geeft aan dat je het kan zien als een stekker die nu wordt gebouwd. Maar in de toekomst zal een patiënt bijvoorbeeld de meetwaarden van zijn Apple Watch inladen en op dat soort toepassingen worden systemen nu voorbereid. Er is nu een doel gesteld en gestart met de uitwerking dat zal elkaar in het begin af en toe bijten en daarom is het goed om met elkaar in gesprek te blijven en samenwerkingen zoals met Pharmeon te hebben.

OmniHisScipio in praktijk

Maurits Houwert van OmniHis laat omwille van de tijd die voorbijgevlogen is, in vogelvlucht enkele functies zin van het HIS. Het boeken van webafspraken, herhaalrecepten passeren de revue. De uitgebreide presentatie is hier te zien.

Tot slot toont hij de assistent module, die op dit moment wordt getest. Een versimpelde beperkte weergave van OmniHisScipio, speciaal voor veelvoorkomende veelal telefonische handelingen. Het uitgangspunt is ‘opnemen en typen’. Een mooie bijkomstigheid is dat deze tool erg geschikt is voor tijdelijke krachten die niet de volledige functionaliteit hoeven te gebruiken en via deze module ook niet een uitgebreide training nodig hebben. De module wordt zeer positief ontvangen door de zaal, men kan niet wachten tot het klaar is.

Met deze positieve afsluiter beëindigen we het eerste deel van de avond, de aanwezige leden van de coöperatie dan wel gebruikersvereniging bleven vervolgens zitten voor het tweede deel de Algemene Leden Vergadering.

Omnihis, het his van de toekomst

Door LHV uitgeroepen als meest gebruiksvriendelijke HIS (HuisartsInformatieSysteem - Cijfer 9,2 onderzoek 2016)

Contactgegevens

Kosterijland 70
3981 AJ Bunnik
0900-6664447 (0900-OMNIHIS)
info@omnihis.nl

Copyright © 2019-2020   Sitemap